Späť na zoznam
23. marec 2019
Projekt Škola inkluzionistov

Inkluzionistka Zuzana: Vizuálne pomôcky sú potrebné pri vzdelávaní všetkých detí, nielen tých so zdravotným znevýhodnením

Zuzana Lukošiková má 44 rokov. Narodila sa v Prešove, kde dodnes žije. Vyštudovala Prešovskú univerzitu v Prešove, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy s prehĺbeným vychovávateľstvom. Dnes pracuje na Základnej škole v Uzovciach, kde zastáva pozíciu riaditeľky a učiteľky. Zároveň je dobrovoľníčkou v Centre včasnej intervencie v Prešove a v Spojenej škole. Je jednou z dvadsiatich účastníkov nového grantového programu s názvom Škola inkluzionistov Nadácie pre deti Slovenska na podporu inklúzie.

Ste riaditeľkou a zároveň učiteľkou na Základnej škole v Uzovciach. O aký typ školy ide?

ZL: Základná škola v Uzovciach je jednotriedna základná škola, ktorú navštevujú žiaci prvého až štvrtého ročníka. V škole pracujem ako riaditeľka, a zároveň som aj učiteľkou. Výučbu náboženskej výchovy nám externe zabezpečuje miestny farár, to sa týka aj anglického jazyka. Na škole máme interný projekt Škola na skúšku v spolupráci s Centrom včasnej intervencie v Prešove a Spojenej školy v Prešove.

Čo presne znamená, že je vaša škole neplnoorganizovaná?

ZL: Neplnoorganizovaná škola je termín pre malotriednu školu, to znamená, že v jednej triede sa učia žiaci viacerých ročníkov, v našom prípade sú to žiaci  prvého až štvrtého ročníka.

Koľko žiakov chodí do vašej školy?

ZL: Našu školu navštevuje v tomto školskom roku 17 žiakov - päť prvákov, dvaja druháci, päť  tretiakov a päť štvrtákov.

Aké percento z nich tvoria žiaci so zdravotným znevýhodnením?

ZL: V tomto školskom roku nemáme na škole žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pomocnú ruku pre deti so zdravotným znevýhodnením, autistom, podávame prostredníctvom nášho programu Škola na skúšku.

Projekt Škola na skúšku vznikol na vašej škole. V čom spočíva?

ZL: Škola na skúšku je tranzitným programom, ktorý sa zameriava na obdobie prechodu  detí s poruchou autistického spektra z materskej do základnej školy, ktorého cieľom je pripraviť dieťa, ale aj rodičov a školu, na úspešný vstup do základnej školy bežného typu v spolupráci s Centrom včasnej intervencie v Prešove a Súkromnou spojenou školou v Prešove.  Trvá už tretí školský rok.

Čo je teda cieľom tohto projektu?

ZL: Naším cieľom je pripraviť dieťa na úspešné začlenenie do školy bežného typu, adaptovať ho na nové prostredie, na inú štruktúru dňa, na školskú prácu, na prijímanie iných pravidiel ako v materskej škole. Dieťa získava reálnu skúsenosť so školským prostredím a vzdelávacím procesom v škole bežného typu. Rodič nadobúda reálnu predstavu o podmienkach, nárokoch, ktoré budú kladené na jeho dieťa pri nástupe do školy bežného typu.

Koľko takýchto detí k vám na skúšku prichádza? V akom intervale?

ZL: Tento program  pravidelne využíva jeden žiak, u ktorého je predpoklad začlenenia do školy bežného typu na jeden deň, čo sú štyri vyučovacie hodiny do týždňa.  Postupne sa interval bude zvyšovať. Ešte v marci sa pokúsime zvládnuť celý školský týždeň. Až potom budeme môcť rodičom poradiť o výbere tej správnej školy pre nástup na povinnú školskú dochádzku. Takýmto spôsobom sa nám podarilo začleniť dievčatko do školy bežného typu. V súčasnosti je v druhom ročníku s dobrými výsledkami.

Výber detí vhodných do projektu zabezpečuje Centrum včasnej intervencie v Prešove. Je na rozhodnutí rodičov, či takúto možnosť využijú. My im môžeme školu iba odporučiť, rozhodovanie ostáva už na nich. Každý rodič chce pre svoje dieťa iba to najlepšie, chce sa mu venovať, pomáhať mu zvládať krízové situácie.

Je ich počet niečím obmedzený?

ZL: Počet nie je ničím obmedzený. Ide tu o vzájomnú dohodu a spoluprácu rodičov, centra a školy.

Spolupracujete aj ako dobrovoľník v Centre včasnej intervencie v Prešove pre deti s autizmom. Čomu sa tam venujete?

ZL: Okrem Školy na skúšku úzko spolupracujeme so Spojenou školou v Prešove, ktorá sa venuje deťom a žiakom s poruchou autistického spektra. Každý mesiac organizujeme inkluzívne stretnutie žiakov z Uzoviec a žiakov zo spojenej školy.

Akým mimoškolským aktivitám sa s deťmi venujete?

ZL: Na školský rok 2018/2019 máme naplánované tieto akcie, niektoré sme už absolvovali a boli zaujímavé - Deň plný aktivít, Ukáž, čo vieš, Literárna kaviareň, Mikuláš, Hudba nás spája – muzikoterapia, Karneval, Kniha nás spája, Veľkonočné tvorivé dielne, Šport nás spája a spoločný  Medzinárodný deň detí.

Sú deti na škole naklonené prijatiu inakosti počas inkluzívnych stretnutí?

ZL: Takéto stretnutia majú veľký význam nielen pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre ostatné deti, ktoré sa učia vzájomne sa rešpektovať, pomáhať, nebáť sa inakosti a chápať ju ako súčasť spoločnosti, v ktorej žijeme. Dúfam, že z nich vyrastú ľudia s pochopením pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudia tolerantní, dobrí, s ochotou pomáhať. Naši žiaci sa tešia na spoločné stretnutia, vnímajú sa ako spolužiaci.

Čím sa inšpirujete?

ZL: Túto činnosť robím, aby som pomohla druhým na báze dobrovoľnosti bez finančného ohodnotenia. Napĺňa ma pomoc rodičom a ich deťom pri výbere ďalšieho vzdelávania ich detí, keď sú rodičia aj deti spokojní a darí sa im.

Ste tiež účastníčkou programu Škola inkluzionistov. Ako ste doposiaľ spokojná?

ZL: Tento program sa mi páči, lektori a mentori sú super. Ďakujem, že podporujete školy aj po finančnej stránke. Naša škola by bez týchto prostriedkov nebola schopná zriadiť relaxačno-komunikačné centrum pre  naše spoločné aktivity.

Čo ešte túžite v škole zlepšiť?

ZL: V škole chýbajú nové učebné pomôcky, najmä vizuálne, ktoré sú veľmi potrebné pri vzdelávaní nielen žiakov so zdravotným znevýhodnením. Získaním týchto pomôcok sa zlepší vzdelávanie ako celok a vzájomná spolupráca pri spoločných aktivitách.

Máte nejaký odkaz pre iné školy?

ZL: Paul Isaacs napísal - Nebojte sa autistov, choďte im naproti. Majte ich radi, spájajte ich. Nepopierajte ich existenciu, prijmite ich, pretože až potom môžu ich schopnosti vyniknúť. Ďakujem Nadácii pre deti Slovenska a ich programu Škola inkluzionistov za podporu a pomoc. Sme na jednej lodi. Prajem vám veľa úspechov, veľa radosti z dobre vykonanej práce a veľa sily pri poskytovaní pomoci tým, ktorí to potrebujú.

 

Autor: Zuzana Wagnerová