Škola inkluzionistov

je projekt Nadácie pre deti Slovenska zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Cieľom je podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia.

Od 11. apríla 2022 hľadáme ďalšiu desiatku bežných základných škôl do “siete škôl na ceste k inklúzii”. V školskom roku 2022/23 pokračujeme s veľkými zmenami projektu Škola inkluzionistov. Účastníkmi môžu byť po novom tímy pedagógov s podporou vedenia školy. Čaká ich ročný vzdelávací program vyskladaný na mieru potrebám pedagógov, vedenia a odborníkov priamo v školách.

Projekt zahŕňa

 • intenzívny vzdelávací program vyskladaný podľa potrieb školy

 • prácu s inkluzívnym resp. odborným tímom a vedením školy

 • pravidelnú podporu konzultantom vzdelávania

 • spoluprácu so skúsenými lektormi a odborníkmi

 • sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z regiónu a celého Slovenska

 • možnosť účasti na online webinároch a iných sieťovacích podujatiach

Program je určený pre

 • bežné základné školy a ich podporný tím (aj formujúci sa)

 • môžu ho tvoriť: psychológovia; špeciálni, sociálni či liečební pedagógovia; asistenti; učitelia a pod.

 • minimálne štvorčlenný tím

 • s podporou vedenia školy

Čo získate účasťou v projekte Škola inkluzionistov?

Ročný program je nastavený tak, aby sa zlepšovala celková klíma v škole, preto zahŕňa: 

 • vzdelávanie na mieru potrebám inkluzívneho resp. odborného tímu, pedagogického zboru a vedenia

 • dva povinné vzdelávacie workshopy realizované priamo vo vašej škole zamerané na inkluzívnu klímu, komunikáciu, hodnoty a tímovú prácu  (1 workshop = 5 hodín vrátane prestávok)

 • povinné dvojdňové vzdelávacie stretnutie na podporu vedenia škôl - pre riaditeľa alebo zástupcu školy (jeden účastník za školu; termín upresníme po výberovom procese)

 • voliteľné vzdelávacie workshopy zamerané podľa potreby napríklad na podporu rodičovskej komunity, asistentov, klímu v triede, na mentoring, rôznorodé vzdelávacie prístupy alebo výučbu žiakov so ŠVVP, z marginalizovaných komunít či sociálne znevýhodneného prostredia, a iné

 • možnosť pozývať kolegov partnerských škôl v regióne na voliteľné workshopy (doplnenie počtu v prípade špecializovaných workshopov)

 • priestor na výmenu skúseností - v rámci exkurzií na školách, konferencie

 • konzultanta vzdelávania počas školského roka 2022/2023

 • miesto v sieti škôl na ceste k inklúzii z celého Slovenska

 • príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými

 • možnosť učiť sa, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede, škole

 • kvalitné podporné materiály pre svoju prax

 • inšpiratívne a podporujúce prostredie

 • kontakt so skúsenými lektormi

 • individuálne sieťovacie vzdelávanie pre zástupcu vedenia

 • informácie a inšpirácie na ďalší rozvoj školy v oblasti inklúzie

 • účasť na spoločných webinároch a online diskusiách v téme

Podľa čoho budeme vyberať účastnícke tímy?

 • rozhodujúca je motivácia a vízia tímu a školy realizovať zmenu smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu 

 • dôležitý je záujem o odborný a osobnostný rozvoj každého prihláseného člena tímu

 • zaujíma nás aj počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšími špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole

 • je pre nás kľúčové aby bolo do projektu aktívne zapojené vedenie školy a jeho odborní zamestnanci 

 • hľadáme školy rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • na základe prihlášok vyberieme 10 škôl, ktoré podľa názoru hodnotiacej komisie spĺňajú kritéria na zaradenie do projektu

 • následne sa uskutoční vstupný rozhovor s tímom a vedením školy, v rámci ktorého si dohodneme podmienky účasti v projekte

 • na základe potrieb a preferencií školy spoločne nastavíme vzdelávacie moduly na mieru.

Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2022/2023 je otvorená od 11. apríla do 11. mája 2022.

Prihláška...

Pripravili sme pre Vás aj odpovede na

Najčastejšie otázky...