O projekte

Inklúzia nemá konca kraja

Keď v roku 2017 prišli organizátori Plesu v opere s myšlienkou podporiť jeho výťažkom vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) – teda tie s viditeľnými zdravotnými znevýhodneniami, ale aj tie s naoko neviditeľnými špecifikami v podobe detskej cukrovky, vzdorovitého správania či narušenej komunikačnej schopnosti – zbystrili sme v Nadácii pre deti Slovenska pozornosť. V našom slovníku sa slovo inklúzia skloňovalo už dlho. Obracali sme ho zo všetkých strán, lámali si vlastné hlavy, aj hlavy iných odborníkov na vzdelávanie na Slovensku. Brúsili sme jeho hrany do tvaru všeobjímajúcej gule – inklúzia predsa nikoho nevynecháva, pojme všetkých, nemá uhly ani konca kraja. Pustili sme sa teda do práce.

A hoci dnes sme my hlavným realizátorom programu inkluzívneho vzdelávania, ktorý sme nazvali Kto chýba?, pri jeho zrode s nami stála aj Koalícia pre deti Slovensko. Ďakujeme! No a bez finančnej podpory Plesu v opere, ktorý dlhodobo realizoval Orange Slovensko, by sme to tiež nezvládli. Hostia 18. ročníka nám venovali 254 620 eur, o rok neskôr 270 486 eur, no a z jubilejného 20. ročníka plesu sme odišli s podporou 270 710 eur. Opäť raz, srdečne ďakujeme.

Kto chýba?

Pýtate sa, prečo sme tento program nazvali Kto chýba? Skúste sa vrátiť späť do školských lavíc a rozpamätajte sa, ako znela jedna z prvých otázok učiteľov, keď sa začalo vyučovanie. Kto chýba? My sa tiež pýtame, kto dnes, ešte stále, chýba v bežných školách, kto nemá svoju skrinku na chodbe v škôlke, na koho prácu školy a škôlky nemajú financie.

 • Chýbajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podiel slovenských detí a žiakov s týmito potrebami je štvrtý najvyšší v Európe, až 12,3 %. Polovicu z nich vzdelávame oddelene, v špeciálnych škôlkach a školách. Z analýzy iniciatívy To dá rozum, ktorá sa školstvu venuje už roky, vyplýva, že počet detí so špeciálnymi potrebami pritom neustále stúpa, za posledných 10 rokov narástol dokonca až o jednu tretinu. „Hoci najpočetnejšou skupinou detí so ŠVVP sú dlhodobo deti s diagnostikovaným mentálnym postihnutím, najprudší nárast je pozorovateľný v skupine detí s vývinovými poruchami učenia. Výrazne narástol aj počet detí s poruchou aktivity a takmer trojnásobne sa zvýšil aj počet detí s diagnostikovaným autizmom,“ píše Miroslava Happalová, analytička To dá rozum a dnes už aj riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Diagnostikujeme priveľa, no neefektívne. Diagnostiku totiž využívame ako nástroj na rozdelenie detí, nie ako nástroj podpory.

Pritom každé dieťa, to s najťažšou formou zdravotného znevýhodnenia, aj to z marginalizovanej rómskej komunity či s mimoriadnym nadaním, má nárok a právo vyrastať a vzdelávať sa so svojimi rovesníkmi v bežnej triede materskej či základnej školy. Aj dieťa s autizmom, s rázštepom chrbtice či dyskalkuláciou. Navyše, podpisom Dohovoru o právach dieťaťa v 90. rokoch, ale i Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v roku 2010 sme sa zaviazali, že ich skrátka nebudeme merať iným metrom. Prečo im to kazíme?

Sú to tiež asistenti a odborní zamestnanci, kto chýba.

V školskom roku 2019/2020 pridelil štát základným školám len 3 108 pedagogických asistentov – to nie je ani polovica z ich potrebného počtu. Rovnaký nedostatok sa týka aj odborných zamestnancov, školských psychológov, logopédov, špeciálnych, liečebných alebo sociálnych pedagógov. Napríklad v už spomínanom školskom roku pracovalo na slovenských základných školách 275 psychológov. Vzdeláva sa v nich však viac ako štyristo tisíc detí. 

Viete na koľko detí by si teda mal nájsť čas jeden psychológ? Na 1 519 a sedem desatín detí. To je celkom nereálne, však?

A čo pedagogickí asistenti v materských školách? Tí sú dnes ešte stále skôr raritou ako zaužívaným pravidlom. A pritom sú pre inkluzívne vzdelávanie na úrovni materských škôl rovnako dôležití ako v základnej škole. Zásadným problémom je, že na rozdiel od základných, dokonca aj stredných škôl, materské školy majú financovanie pedagogických asistentov plne vo svojej réžii, pre chýbajúcu právnu subjektivitu sa nemôžu uchádzať ani o európske granty, z ktorých na Slovensku tiež čerpáme financie na pedagogických asistentov práve pre základné a stredné školy. Mnohé škôlky si takúto na Slovensku v podstate nadštandardnú pomoc nemôžu dovoliť. Zrejme aj preto sa považuje až pätina všetkých materských škôl nepripravená na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vyplýva to z už spomínanej analýzy To dá rozum.  

Chýbajú aj rodičia.

Jedným z cieľov inklúzie vo vzdelávaní je, aby jednotnú komunitu materských a základných škôl spolu vytvárali zamestnanci školy, deti aj ich rodiny. Dôležité je vtiahnuť ich do diania v škôlkach či v školách – aj oni by sa mali podieľať na spoločných riešeniach problémov škôl a škôlok, na výchove a vzdelávaní detí. Aj to je inklúzia a podpora inkluzívneho smerovania v rámci samotných materských a základných škôl. Je dôležité, aby rodičia, učitelia aj odborní pedagógovia zdieľali svoje skúsenosti, nápady aj problémy.

Máme svoje ciele

 • aby deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami mohli vždy, keď je to možné, navštevovať bežné materské a základné školy,
 • aby materské a základné školy dokázali pracovať s rozmanitosťou detí a žiakov,
 • aby dokázali prispôsobiť svoje vzdelávanie ich rôznorodým potrebám,
 • aby školy a škôlky disponovali dostatočným množstvom proinkluzívne naladených učiteľov a odborných zamestnancov,
 • aby medzi sebou škôlky, školy a rodičia viac komunikovali prostredníctvom spoločných otvorených informačných platforiem, 
 • aby sa spoločnosť zbavila predsudkov voči inakosti,
 • aby sme spoločnosti pomohli prekonať zaužívaný názor, že inklúzia je len o určitej skupine detí, o tej so špeciálnymi výchovno-vzdelávací potrebami – nie je.

Chceme, aby bola inklúzia prínosom pre každého – pre deti a ich rodičov, ale aj pre školy a ich zamestnancov.

Preto od roku 2017 pracujeme v rámci programu Kto chýba na týchto projektoch:

 

 • Škola inkluzionistov

V školskom roku 2018/2019 sme odštartovali podporu pozitívnej, priateľskej a tvorivej klímy postavenú na vzájomnom rešpekte a porozumení dospelých a detí v 20 základných školách naprieč Slovenskom. O rok neskôr sa k nim pripojilo ďalších dvadsať škôl, v školskom roku 2020/2021 opäť dvadsať. Budujeme sieť proinkluzívne nastavených pedagógov aj riaditeľov, odborníkov aj špecialistov, ktorí prácou s deťmi s rôznymi vzdelávacími potrebami žijú každý deň. Odborne konzultujeme a mentorujeme, vzdelávame, veľa sa rozprávame a vymýšľame – ako si pomôcť na vlastnú päsť, keď sa inak nedá. Koniec koncov, pozrite si interaktívnu mapu škôl, ktoré sa do nášho projektu zapojili. Už sme vám to predsa spomínali – inklúzia nemá konca kraja.

 • Škôlky inkluzionistov

Časom, pri práci na projekte Škola inkluzionistov, sme zistili, že s inklúziou treba začať oveľa skôr ako na základných školách, že ju musíme priniesť už do škôlok. Sami na to, podobne ako pri školách, nestačíme, Slovensko potrebuje veľkú reformu školstva a vzdelávacieho systému, po ktorej my a mnohí iní odborníci, ľudia z praxe, voláme roky. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre zriaďovateľov, riaditeľov a pedagógov môžeme zasiať semienko inklúzie aj tu, kde sa poobede slastne spinká. Tomu, ako vytvoriť prijímajúce inkluzívne prostredie pre všetky deti v materských škôlkach sa začneme zostra venovať na jar 2021, držte nám palce.   

 • Index inklúzie

V roku 2019 sme vydali Index inklúzie, príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty, medzinárodne uznávanú publikáciu. Donedávna bola preložená do 35 svetových jazykov a my sme hrdí na to, že sme ďalší v poradí. Do vzdelávacieho procesu ju tak už dnes môžu zapojiť všetky školy na Slovensku, ale prečítať si ju môže každý z vás – pomôže vám pochopiť význam inklúzie nielen pre školstvo, ale pre celú spoločnosť. Je praktickou knihou, ktorá pozýva do diskusie o tom, čo môžeme ako jednotlivci či komunita zlepšiť. Nech sa vám dobre číta.

 • Inklulinka

V roku 2020 sme si podali ruky s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Spoločne sme spustili inklulinku – online pomoc pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí si nevedia rady s byrokraciou alebo s tým, ako získať kompenzačný príspevok a pomôcky, či ako začleniť dieťa so špeciálnymi potrebami do bežnej škôlky alebo školy. Online podporu rodičom sme v septembri 2020 rozšírili aj o telefonickú podporu na čísle + 421 948 991 444. Aj rodičia a rodiny detí so špeciálnymi potrebami potrebujú rovnakú podporu, akú sme sa rozhodli poskytovať pedagógom, vedeniu materských a základných škôl, aj špecifickým povolaniam v školstve. Špeciálne vyškolení rodičia z Platformy rodín sú tu pre vás.

Realizátor projektu

Partneri projektu

Náš tím

Záleží nám na tom, aby inklúzia nebola na Slovensku len ilúziou.

Organizácia a manažment projektu
Ondrej Gallo

Ondrej Gallo

riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska

Kristína Zelná

Kristína Zelná

manažérka programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?

Diana Burgerová

Diana Burgerová

PR a komunikácia programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?

Školy a inkluzionisti

Do vlaku s cieľovou zastávkou „inkluzívna škola“ s nami nastúpili títo nadšení inkluzionisti zo základných škôl z celého Slovenska: