Späť na zoznam
10. jún 2019
Projekt Škola inkluzionistov

Tlačová správa: Škola inkluzionistov má prvých absolventov a upozorňuje, že slovenskí učitelia potrebujú pomoc

Nadácia pre deti Slovenska spustila v školskom roku 2018/19 pilotný ročník grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. Zamerali sa na inkluzívne vzdelávanie na bežných slovenských základných školách. Zúčastnených 20 škôl absolvovalo ročný vzdelávací program, v rámci ktorého sa zapojili do kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Jeho výsledky poukazujú na znepokojivý stav v našom školstve. Realizátorom prieskumu bola nezávislá mimovládna organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK).

Program na podporu inkluzívneho vzdelávania “Kto chýba?” finančne podporili hostia 18. dobročinného Plesu v opere sumou 254 620 Eur. “Veríme, že úspechy prvého ročníka povzbudia ďalšie školy k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a že ich prítomnosť v kolektíve budú vnímať ako príležitosť pre rozvoj celej školy a spoločnosti. Že spolu pomôžeme vychovať generáciu detí, ktoré budú vnímavé k špecifickým potrebám druhých. Pre Ples v opere je česť byť toho súčasťou,” približuje za partnerov Andrea Cocherová.

Cieľom podporeného grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov bolo vytvoriť počas jedného školského roka spolu s vedením školy, pedagógmi, asistentmi a odbornými konzultantmi priestor na rozvoj vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Súčasťou vzdelávacieho programu pre vybraných 20 škôl bolo okrem rozvoja zručností zapojených účastníkov aj identifikovanie východiskovej situácie na škole a hľadanie ciest, ako prispôsobiť jej fungovanie reálnym potrebám inkluzívnej praxe. Partnermi projektu sú spoločnosť Orange Slovensko a Koalícia pre deti Slovensko.

“Dnes, na konci školského roka 2019, máme za sebou prvý ročník programu na podporu inkluzívneho vzdelávania “Kto chýba?”. V rámci grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov sme pomohli 20-tim školám nájsť cestu smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu. Publikovali sme niekoľko desiatok rozhovorov a odborných článkov, organizovali odborné semináre a verejné diskusie, aby sme verejnosti ukázali, že inklúzia nie je prínosom len pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale pre každého – pre učiteľov, deti aj rodičov, ” uviedol riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.

Finančný grant bol určený na realizáciu malých projektov. Zmyslom bolo pomôcť školám realizovať konkrétne aktivity na zlepšenie situácie v školách, prostredníctvom ktorých si zároveň overia teóriu v praxi. Účastníci ročného programu mali možnosť v rámci projektových vzdelávacích aktivít a workshopov rozvíjať svoje vedomosti. Zdokonaľovali sa vo viacerých oblastiach, vytvárali inkluzívne tímy s kolegami na školách a učili sa v nich spolupracovať, rozvíjali si komunikačné schopnosti, pracovali s emóciami a osvojili si pravidlá mentoringu či kritického myslenia.

Každý účastník získal na obdobie jedného školského roku možnosť konzultácií a systematickú pomoc vďaka regionálnej konzultantke s dlhoročnou odbornou praxou. Konzultantky programu sú odborníčky v práci s deťmi s rôznymi vzdelávacími potrebami a typmi zdravotného znevýhodnenia i v zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. Ich úlohou počas pilotného ročníka bolo konzultovať situáciu v škole, identifikovať problémy, zlepšiť či naštartovať proces inklúzie či podporovať účastníkov a ich kolegov vo vzdelávaní.

“Účastníkov programu som navštevovala priamo v ich školách. Spolupracovala som aj s vedením a ďalšími ich kolegami. Za rok sme si vybudovali vzťah a pomáhali si pri zavádzaní zmien na školách. Našim cieľom bolo, aby sa školy stali inkluzívnejšie a mám radosť, že mnohé kroky sa nám podarili” hodnotí pilotný ročník jedna z jeho konzultantiek Tina Gažovičová.

V ročnom programe nechýbali verejné diskusie, výmena skúseností v rámci exkurzií na školách, účasť na konferenciách i sieťovanie a zdieľanie dobrej praxe. Okrem toho účastníci získali kvalitné podporné materiály pre svoju prax, inšpiratívne a podporujúce prostredie, ale aj kontakt so skúsenými odborníkmi a odborníčkami. Školy zároveň využili finančný grant určený na realizáciu malých projektov, ktoré im pomohli uskutočniť konkrétne aktivity.

Do druhého ročníka programu Škola inkluzionistov sa prihlásilo 39 škôl zo všetkých krajov Slovenska. Len 20 z nich sa však zapojí do nového ročníka a stanú sa tak súčasťou siete škôl na ceste k inklúzii. Aj tentoraz program finančne podporí výťažok z dobročinného plesu v opere v celkovej hodnote až 270 486 eur. Použitý bude na naplnenie dobročinného poslania, ktorým je opäť podpora inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Viac o programe, jeho účastníkoch a cieľoch nájdete na informačnom portáli ktochyba.sk.