Najčastejšie otázky o škole inkluzionistov

 

Ako vnímame inklúziu v škole my?

Inklúzia je podľa nás neustále prebiehajúci proces, kedy sa škola snaží zabezpečiť potrebné podmienky na vzdelávanie každého dieťaťa podľa jeho potrieb. Učitelia vedia, ako s nimi pracovať, ako pripraviť vyučovanie s ohľadom na ich potreby. Pedagógovia spolupracujú s asistentmi, špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi , aby spoločne zabezpečili čo najlepšiu podporu pre všetkých žiakov. 

Na cestu inklúzie sa podľa nás rada vydá škola, ktorá podporuje rôznorodosť detí, individuálny prístup k nim a tiež škola, ktorá má vytvorené dobré podmienky pre prácu učiteľov s týmito deťmi s podporou školského odborného tímu.

Nemusíte mať obavy, ak to takto na Vašej škole zatiaľ nefunguje. Chceme, aby ste po absolvovaní programu mali v rukách nástroje a vedeli si vytvoriť vlastný cestovný plán inklúzie, aby ste dokázali byť takou školou, akú Vaši žiaci práve potrebujú.

Čo je cieľom projektu Škola inkluzionistov Nadácie pre deti Slovenska?

Projekt Škola inkluzionistov je súčasťou programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?, ktorého vznik a rozvoj podporili hostia dobročinného Plesu v opere a jeho hostiteľ spoločnosť Orange Slovensko. Štartovali sme v januári 2018 a prvé tri ročníky projektu Škola inkluzionistov sme zamerali na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom aj druhom stupni základných škôl počas troch školských rokov. Prostredníctvom intenzívneho vzdelávania a sprevádzania sme priamo podporili už 60 základných škôl a desiatky ďalších ich príkladom. Cieľom projektu je vytvoriť spolu s vedením školy a podprným tímom (špeciálni, sociálni či liečební pedagógovia, asistenti a psychológovia) na vybraných školách priestor na rozvoj vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Želáme si, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu.

Kto sa do projektu môže prihlásiť?

Do projektu sa môžu tímy, ktoré tvoria špeciálni pedagógovia, sociálni a liečební pedagógovia, psychológovia či asistenti základných škôl, s podporou vedenia základných škôl z celého Slovenska.

Dôležité je, aby vedenie školy a kolektív súhlasili so zapojením školy do programu rozvoja inklúzie a zároveň, aby podporili účastnícky tím, ktorý školu do projektu prihlási. Tím si vyberá jedného zodpovedného zástupcu, ktorý bude počas trvania projektu komunikovať s Nadáciou pre deti Slovenska.

Ako vieme, či sa do projektu hodí práve naša škola?

Do projektu sa hodí každý tím, ktorého členovia vnímajú rôznorodosť všetkých detí a majú chuť s ňou na škole, v ktorej pôsobia, pracovať. Rovnako ak chcete zlepšiť svoje zručnosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ak ste otvorení zmene, no neviete ako začať a potrebujete inšpiráciu, motiváciu a podporu podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska. Ak veríte, že vaša škola by mala byť pre všetky deti, no zatiaľ z rôznych dôvodov nie je, potom môžete byť práve tými, ktorým sa na škole podarí naštartovať proces inklúzie.

Projekt je postavený tak, aby ste sa stali lepšími v tom, čo robíte prostredníctvom série vzdelávacích workshopov, podpore konzultantov vzdelávania a skúseným lektorom. Podmienkou v procese výberu je prijať zástupcov projektu Škola inkluzionistov na krátku návštevu a vstupný rozhovor. 

Čo sa skrýva za spojením “vzdelávanie na mieru”?

S každým vybraným tímom a zástupcom vedenia zapojenej školy sa stretneme v rámci vstupného rozhovoru a na základe aktuálneho kurikula školy, potrieb a očakávaní, vytvoríme ročný vzdelávací program zložený z dvoch povinných a troch voliteľných vzdelávacích workshopov. Povinnosťou tímu a vedenia je aktívne sa zapojiť do stanovených častí programu, spolupracovať s realizačným tímom Nadácie pre deti Slovenska a otvorene komunikovať svoje skúsenosti a úspechy. Našou snahou je ukázať verejnosti príklady dobrej praxe – chceme preto počas školského roka zdieľať vaše skúsenosti s verejnosťou prostredníctvom webu a sociálnych sietí. Očakávame, že vybraný zástupca tímu a školy, bude aktívne spolupracovať a komunikovať s prideleným konzultantom vzdelávania, lektormi a realizačným tímom Nadácie pre deti Slovenska. Zároveň bude korektne komunikovať dohodnuté postupy a informácie s členmi tímu a zástupcom vedenia školy.

Kto sú konzultanti vzdelávania?

Regionálni konzultanti sú ľudia s dlhoročnou odbornou praxou v oblasti vzdelávania, inklúzie a práce s deťmi s rôznymi vzdelávacími potrebamiPôsobia ako učiteľky/ učitelia, psychologičky/ psychológovia, špeciálni či liečební pedagógovia alebo školskí asistenti. Priamo viedli či mentorovali niekoľko projektov, vďaka čomu s vami budú počas školského roka 2022/2023 vedieť identifikovať problémy, konzultovať vzdelávanie a sledovať posun na ceste k inklúzii vo vašej škole.

Kto sú lektori?

Lektormi projektu Škola inkluzionistov sú odborníci s dlhoročnou praxou v rôznych oblastiach vzdelávania a vybraných témach. Zameriavajú sa na klímu v škole, inkluzívnu komunikáciu, hodnoty a opatrenia, na prácu s tímom či rozvoj osobných aj pracovných zručností. Tiež na podporu vedenia, rodičovskej komunity, asistentov, na mentoring, rôznorodé vzdelávacie prístupy alebo výučbu žiakov so ŠVVP, žiakov z marginalizovaných komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia a mnohé iné.

Kto sú inkluzionisti a inkluzionistky?

Slovo inkluzionista sme náhodne vytvorili pri príprave projektu a zdalo sa nám vtipnou kombináciou slova ilúzia a inklúzia. Inklúzia v podmienkach slovenských škôl občas hraničí so zázrakom a preto chceme podporiť všetkých kúzelníkov, ktorí chcú a dokážu vo svojej škole vytvoriť podmienky na vzdelávanie detí v rôznych životných situáciách a so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Chceme oceniť a podporiť každého odvážneho pedagóga, psychológa alebo asistenta, či riaditeľa, ktorí sa vybrali na kľukatú cestu inklúzie na svojej škole. Inkluzionistami sa môžete stať aj vy, čo práve čítate tento text a premýšľate, či sa do projektu prihlásite.

Ako je projekt financovaný?

Projekt Škola inkluzionistov je financovaný z programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Nadácie pre deti Slovenska s názvom Kto chýba?. Vznik a rozvoj programu  podporili výnosy troch ročníkov dobročinného Plesu v opere, ktorého hostiteľom bola spoločnosť Orange Slovensko. V ročníku 22/23 je možné konkrétne vzdelávacie workshopy absolvovať ako inovačné vzdelávanie, viac info už čoskoro.

 

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte e-mailom na kristina@nds.sk