Najčastejšie otázky o škole inkluzionistov

Ako vnímame inklúziu v škole my?

Inklúzia v školách je neustále sa meniaci proces, ktorého cieľom je zabezpečiť potrebné podmienky na vzdelávanie každého dieťaťa podľa jeho potrieb. Učitelia vedia, ako s nimi pracovať a pripraviť vyučovanie s ohľadom na ich potreby. Zároveň aktívne spolupracujú s asistentom, špeciálnym a sociálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo s ďalším špecialistom pre lepšiu koordináciu aktivít v triede aj v škole.

Na cestu inklúzie sa, na základe našich skúseností, vydá škola, ktorá podporuje rôznorodosť detí, individuálny prístup k nim, a ktorá má vytvorené dobré podmienky na prácu s týmito deťmi pre svojich pedagógov a odborný tím.

Nemusíte mať obavy, ak to takto na vašej škole zatiaľ nefunguje. Chceme, aby ste po absolvovaní projektu mali v rukách dostatočné a potrebné nástroje, ktoré budete vedieť použiť na tvorbu vlastného plánu inklúzie. Aby ste dokázali byť takou školou, akú vaši žiaci práve potrebujú.

 

Čo je projekt Škola inkluzionistov, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska?

Projekt Škola inkluzionistov je jednou z aktivít programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?, ktorý realizujeme vďaka štedrým príspevkom hostí dobročinného Plesu v opere a jeho hostiteľa spoločnosti Orange Slovensko. Odštartovali sme ho v januári 2018 a do prvého ročníka sa nám zapojili takmer dve stovky škôl na Slovensku. Vybrať sme však mohli len 20 z nich. Prvý ročník projektu Škola inkluzionistov v školskom roku 2018/2019, bol zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom aj druhom stupni vybraných základných škôl. Druhý ročník dal, v školskom roku 2019/2020, rovnaký priestor rozvoju a podpore inkluzívneho vzdelávania v ďalších 20 školách. V školskom roku 2020/2021 máme pre nových 20 škôl výnimočné plány. Chceme v nich vytvoriť spolu s vedením školy, pedagógmi, asistentmi a odbornými konzultantmi priestor na rozvoj vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Želáme si, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu.

 

Čo znamená grantovo-vzdelávací projekt?

Cieľom vzdelávacieho projektu, ktorého súčasťou je aj finančný grant, je skvalitniť vzdelávací proces na slovenských bežných základných školách tak, aby bol dostupný pre čo najviac detí. Súčasťou vzdelávacieho projektu pre školy je okrem rozvoja zručností zapojených účastníkov aj identifikovanie východiskovej situácie na škole a hľadanie ciest, ako prispôsobiť jej fungovanie reálnym potrebám inkluzívnej praxe. Finančný grant je určený na realizáciu malých projektov, ktoré školám môžu pomôcť uskutočniť konkrétne vzdelávacie aktivity pre pedagógov aj celé kolektívy.

 

Kto sa môže do projektu prihlásiť?

Do projektu Škola inkluzionistov  sa môžu prihlásiť učiteľky a učitelia prvého aj druhého stupňa základných škôl, špeciálni pedagógovia a pedagogičky, asistentky a asistenti učiteľa, ale aj riaditeľky a riaditelia základných škôl z celého Slovenska.

Dôležité je, aby vedenie školy a kolektív súhlasili so zapojením školy do projektu rozvoja inklúzie a aby podporili učiteľku či učiteľa, asistentku či asistenta, špeciálnych pedagógov či riaditeľku/riaditeľa, ktorý školu do projektu prihlási.

 

Ako viem, či sa do projektu hodím práve ja alebo naša škola?

Do projektu sa hodí každý – učitelia, asistenti, riaditelia, ženy aj muži, ktorí vnímajú rôznorodosť všetkých detí a majú chuť s ňou na škole, v ktorej pôsobia, pracovať.

Vhodným kandidátom ste aj vtedy, ak chcete zlepšiť svoje pedagogické zručnosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ak ste otvorený zmene, no neviete ako začať a potrebujete inšpiráciu a motiváciu, mentoring a podporu podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska. Ak veríte, že vaša škola by mala byť pre všetky deti, no zatiaľ z rôznych dôvodov nie je, potom môžete byť práve tou osobou, ktorej sa na škole podarí naštartovať proces inklúzie.

Projekt sme nastavili tak, aby ste sa stali lepším v tom čo robíte, a to prostredníctvom série troch niekoľkodňových vzdelávacích workshopov, mentoringu odborných konzultantov a finančnej podpore na projekt realizovateľný na vašej škole. Podmienkou v druhom kole procesu výberu je prijať zástupcov projektu Škola inkluzionistov na krátku návštevu a rozhovor.

 

Čo získame účasťou v projekte Škola inkluzionistov?

Osoba, ktorá školu do projektu prihlási a bude ju procesom inklúzie viesť, získa:

  • účasť na troch intenzívnych vzdelávacích workshopoch (august-november-apríl) s tímom expertov na vzdelávanie
  • účasť na spoločnom stretnutí s ďalšími školami na ceste k inklúzii (máj)
  • osobnú konzultantku/konzultanta počas celého školského roka
  • stanete sa súčasťou menšej skupiny 20 škôl z celého Slovenska aj väčšej skupiny všetkých doterajších absolventov projektu Školy inkluzionistov
  • príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými
  • naučíte sa, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede a škole
  • kvalitné podporné materiály pre vašu prax
  • inšpiratívne a podporujúce prostredie
  • kontakt so skúsenými odborníkmi a odborníčkami

Vaša škola získa:

  • finančný grant vo výške 1 000 € na realizáciu projektu v škole
  • konzultantku/konzultanta počas celého školského roka
  • vzdelaného absolventa projektu z vašej školy
  • informácie a inšpirácie na ďalší rozvoj školy v oblasti inklúzie

Aké sú povinnosti účastníka/účastníčky projektu?

Do projektu vyberieme 20 jednotlivcov, ktorí budú mať povinnosť zúčastniť sa všetkých troch vzdelávacích podujatí (august-november-február) počas školského roka. Jedného vzdelávacieho podujatia má povinnosť zúčastniť sa aj zástupca vedenia školy (november). Povinnosťou účastníka je aktívne sa zapojiť do všetkých častí programu, spolupracovať s realizačným tímom, otvorene komunikovať a zdieľať svoje skúsenosti, úspechy aj neúspechy. Cieľom projektu je ukázať verejnosti príklady dobrej praxe. Preto chceme počas školského roka zdieľať vaše skúsenosti s verejnosťou formou medializácie, fotodokumentácie či uverejnením informácií o vás a vašej škole v zozname účastníkov projektu. Očakávame, že škola, ktorá vás do projektu vysiela, bude aktívne spolupracovať, komunikovať s prideleným konzultantom/konzultantkou a podporovať vás počas jeho trvania, ale aj po skončení.

 

Čo sa skrýva za pojmom supervízia?

V zákone o sociálnych službách sa povinnosť absolvovať supervíziu objavuje od roku 2009 ako individuálna a skupinová forma podpory odborníkom. Na riaditeľov škôl, učiteľov, vychovávateľov a špeciálnych pedagógov sa v tomto smere nemyslí. Dôležitosť a čaro supervízie je v inom ohľade. Supervízor svojou novou a nestrannou optikou pomôže hľadať riešenia na konkrétny prípad práce s klientom/žiakom, jeho rodinou, na fungovanie samostatných úsekov či celej organizácie, na vzťahy na pracovisku. Pomáha tým, ktorí pomáhajú iným. Ukazuje cestu ako predísť syndrómu vyhorenia, štartuje vzdelávacie procesy v oblastiach, ktoré sa javia ako problematické, pomáha inštitúcii pri organizačných zmenách, buduje profesionálne a ľudsky odolné tímy. Zároveň dokáže odhaliť silné stránky jednotlivých odborníkov, ale aj slabé stránky organizácie, čím prispieva ku skvalitneniu vzdelávania a všetkých ostatných poskytovaných služieb.

 

Kto sú regionálni konzultanti/konzultantky?

Regionálni konzultanti sú ľudia s dlhoročnou odbornou praxou v oblasti vzdelávania a inklúzie, ktorí sa práci s deťmi s rôznymi vzdelávacími potrebami dlhodobo venujú. Majú skúsenosti s deťmi s rôznymi typmi zdravotných znevýhodnení a vzdelávacích potrieb z predškolských a školských zariadení. Pôsobia ako učiteľky a učitelia, psychologičky a psychológovia, špeciálni liečební pedagógovia alebo školskí asistenti a asistentky. Priamo viedli či mentorovali niekoľko projektov, vďaka čomu vám budú počas celého školského roka vedieť systematicky poradiť a konzultovať s vami situáciu vo vašej škole, identifikovať problémy a zlepšiť či naštartovať proces inklúzie.

 

Kto sú inkluzionisti a inkluzionistky?

Slovo inkluzionista sme náhodne vytvorili pri príprave projektu a zdalo sa nám vtipnou kombináciou slova ilúzia a inklúzia. Inklúzia v podmienkach slovenských škôl občas hraničí so zázrakom a preto chceme podporiť všetkých kúzelníkov, ktorí chcú a dokážu vo svojej škole vytvoriť podmienky na vzdelávanie detí v rôznych životných situáciách, či už so zdravotným znevýhodnením, či so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Chceme oceniť a podporiť každého odvážneho pedagóga alebo asistenta učiteľa či riaditeľku, ktorí sa vybrali na kľukatú cestu inklúzie na svojej škole. Inkluzionistom sa môžete stať aj vy, čo práve čítate tento text a premýšľate, či sa do programu prihlásite.

 

Budem si musieť hradiť náklady na cestovné a workshopy, ktoré sú súčasťou projektu?

Dobrá správa pre všetkých záujemcov z celého Slovenska a zároveň veľmi jednoduchá odpoveď je – nie. Náklady na cestovné, workshopy a s nimi spojené ubytovanie a stravovanie sú súčasťou projektového rozpočtu Nadácie pre deti Slovenska, ktoré budú uhradené za vás. Avšak pod podmienkou, že vždy predložíte doklad o zaplatení podľa dohodnutých pravidiel.

 

Ako je program financovaný?

Projekt Škola inkluzionistov je financovaný z programu na podporu inkluzívneho vzdelávania s príznačným názvom Kto chýba? Nadácie pre deti Slovenska. Jeho prvý ročník finančne podporili hostia 18. dobročinného Plesu v opere. Druhý ročník finančne podporili hostia 19. dobročinného Plesu v opere a tretí ročník podporili hostia jubilejného 20. ročníka dobročinného Plesu v opere, ktorého hostiteľom bola, rovnako ako predchádzajúcich ročníkov, spoločnosť Orange Slovensko.