Späť na zoznam
25. september 2018
Vedeli ste, že…?

Ako má rodič postupovať v prípade, že sú v škole porušované práva jeho dieťaťa?

Pokiaľ má rodič pocit, že po nástupe dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do školy nedodržiava škola voči nemu svoje povinnosti, prípadne, že jeho práva boli porušené alebo inak dotknuté, má právo sa na takýto prístup sťažovať. Spôsobov, ako to urobiť, je niekoľko.

Ak by rodič chcel podať sťažnosť týkajúcu sa úrovne pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a úrovne činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, podáva ju na úrad Štátnej školskej inšpekcie, ktorá v týchto prípadoch plní funkciu kontroly štátu.

Pokiaľ chce rodič poukázať a riešiť iné nedostatky školy, môže sa so sťažnosťou obrátiť na školský úrad, do ktorého obvodu daná škola patrí. Väčšinou ide o obec, prípadne okresný úrad v sídle kraja.

Obec ako školský úrad vybavuje v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo okresný úrad v sídle kraja.

Ako podať sťažnosť

Sťažnosť je podanie, ktorým sa fyzická alebo právnická osoba domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, v tomto prípade riaditeľom školy. Taktiež môže poukazovať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti školského úradu.

Sťažnosť sa podáva na miestne inšpekčné centrum podľa miestnej príslušnosti. Musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa a jeho vlastnoručný podpis. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 dní a začína plynúť pracovný dňom nasledujúcim po dni jej doručenia školskému úradu príslušnému na jej vybavenie. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Oznámenie musí obsahova informáciu, či je sťažnosť opodstatnená a odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, toto oznámenie musí obsahovať aj povinnosti, ktoré školský úrad uložil riaditeľovi školy, voči ktorého konaniu/nekonaniu bola sťažnosť podaná.

Ak ide o diskrimináciu, sťažnosť nemusí stačiť

Ak si rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa myslí, že škola jeho dieťa nejakým spôsobom diskriminuje, môže podať na príslušnom súde tzv. antidiskriminačnú žalobu v zmysle Antidiskriminačného zákona.

Ňou sa rodič ako zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného dieťaťa môže domáhať, aby škola, ktorá nedodržala zásadu rovnakého zaobchádzania s jeho dieťaťom, upustila od takéhoto konania, ak je to možné, napravila protiprávny stav alebo poskytla primerané zadosťučinenie.

Ak by týmto diskriminačným konaním, resp. nekonaním školy voči dieťaťu bola značným spôsobom znížená jeho dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie, môže sa rodič žalobou domáhať aj finančnej náhrady nemajetkovej ujmy. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej situácie a všetkých okolností, za ktorých vznikla.

Ako podať antidiskriminačnú žalobu

Žaloba sa podáva písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, na okresný súd v obvode ktorého má škola svoje sídlo. Okrem všeobecných náležitostí, teda na ktorý súd smeruje, kto žalobu podáva, voči komu smeruje, čoho sa týka a čoho sa žalobca domáha, je potrebné aj pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh. Dôkazy je potrebné k žalobe pripojiť.