Všetci bez jedného, jeden bez všetkých.

Asistenti učiteľa pracujú iba pri 44-percentách žiakov, ktorí ich potrebujú. Chceme to zmeniť.

Zistiť viac

O projekte

Každé dieťa má právo dosiahnuť svoje osobné maximum v skupine svojich rovesníkov, spolužiakov
a kamarátov. Každé dieťa má právo na kvalitné vzdelanie v škole, ktorá mu je najbližšia. Preto sme v spolupráci s Koalíciou pre deti a s finančnou podporou Plesu v opere odštartovali v januári 2018 projekt na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania na slovenských základných školách.

Prečo chceme zmenu v školách?

Lebo výskumy, štatistiky a zistenia odborníkov nepustia - súčasný stav nereflektuje reálne potreby žiakov, učiteľov či rodičov. Zle nastavené podmienky školstva sú celospoločenský problém, týkajú sa teda nás všetkých. Ako je na tom slovenské školstvo?

Čo je inklúzia?

Ako byť viac inkluzívnou školou, učiteľom, či rodičom? Základom pre inkluzívne vzdelávanie je uznanie jedinečnosti všetkých detí ako ich prirodzenej vlastnosti. Nielen v škole a v triede, ale i v spoločnosti. Nielen detí so zdravotným znevýhodnením, inej národnosti či detí s nadaním, ale všetkých detí. Inklúzia nepozná hranice ani bariéry, tie si vytvárame iba my. Je iba na nás, či ich prekonáme.

Škola inkluzionistov

Grantovo-vzdelávací program Škola inkluzionistov je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania počas jedného školského roka na vybraných základných školách. Každá škola získa regionálneho konzultanta, ktorý školu procesom inklúzie prevedie.

Súčasťou vzdelávacieho programu pre školy je okrem rozvoja zručností zapojených účastníkov aj identifikovanie východiskovej situácie na škole a hľadanie ciest ako prispôsobiť jej fungovanie potrebám konkrétnej školy. Školy zapojené do programu získajú aj finančný grant vo výške 1 000 eur na realizáciu malých projektov.

Slovník

Inklúzia, exklúzia, integrácia, segregácia. Vývinové poruchy učenia či porucha autistického spektra? Viete tieto termíny opísať vlastnými slovami? Ak nie, v tejto sekcii si o nich prečítate viac. Uznaniu predchádza porozumenie.