Kto chýba?

Keď ryba smrdí od chvosta

Štart nového školského roku 2019 / 20 je v znamení obáv a neistoty.
Stav inkluzívneho vzdelávania na Slovensku k 1. 9. 2019 - infografika v PDF na stiahnutie.

 

 

Z infografiky

Medzi najdôležitejšie zlyhania podpory vzdelávania patria asistenti učiteľa, ktorých Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pridelilo počas leta v počte 3 108 (údaj k 1. 9. 2019). Je to len 49,4% z požadovaného počtu.

K 30.6.2019 je vo všetkých školách 1 1728 odborných zamestnancov. Potreby škôl podľa koeficientov MŠVVaŠ v Modeli objektivizácie ešte z roku 2016 vyžadujú 4 017 odborných zamestnancov. Podporu tak zabezpečujeme iba pre štvrtinu žiakov a škôl.

Slovenské deti patria medzi najmenej spokojné spomedzi 63 hodnotených krajín sveta, k čomu prispieva aj zlá atmosféra na školách. Negatívne pocity žiakov nevyplývajú ani tak z neúspešnosti, ako z problémov vo vytváraní vzťahov s dospelými alebo rovesníkmi. To opäť poukazuje na nevyhnutnú potrebu doplnenia odborných zamestnancov v takej miere, aby mohli podporiť nielen deti, ale aj učiteľov a rodičov. Títo zamestnanci prispievajú k prevencii, ako aj k posilneniu zdravej kultúry školy a kvalite výchovy a vzdelávania.

Z 1 263 respondentov približne každý druhý žiak základnej školy (52,3%) chodí do školy prevažne rád. Necelej tretine (30,4%) prekážajú rôzne dôvody a chodí väčšinou nerada. Čisté pozitívne a negatívne postoje sú vyrovnané: 8,2% žiakov chodí do školy veľmi rado a 9,0% veľmi nerado. Hoci u žiakov základných škôl prevažuje pozitívne vnímanie dochádzky do školy, za podrobnejšiu analýzu stoja príčiny negatívneho postoja u nezanedbateľnej skupiny žiakov.

39,4% detí chodí nerado do školy. Rozdiely v súbore žiakov základných škôl ukázali, že v škole sa výrazne lepšie cítia dievčatá ako chlapci (87,3% : 74,1%).

Triedu ako dobrý kolektív charakterizovalo 27,9% žiakov základnej školy. Polovica respondentov (50,2%) označila triedu za dobrý kolektív až na niekoľko jednotlivcov. 16,5% žiakov si nemyslí, že trieda je dobrý kolektív, je rozdelená na niekoľko skupín a málokedy sa dohodnú a 5,5% opýtaných si myslí,že ich trieda nie je vôbec dobrý kolektív.