O projekte

Program inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?

Vedeli ste o tom, že na Slovensku je viac ako 55-tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no ani nie polovica z nich navštevuje bežné základné školy so svojimi zdravými rovesníkmi? Hoci sa o ich potrebách začlenenia do bežného života hovorí roky, vysoký počet detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach, oddelene od svojich rovesníkov, patrí na prvé miesto v rámci všetkých krajín Európskej únie. Prvé miesto, na ktoré nie je dôvod byť hrdý.

Program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením realizujú Nadácia pre deti Slovenska spolu s Koalíciou pre deti Slovensko. Finančne ho podporili hostia 18. dobročinného Plesu v opere sumou 254 620 Eur a hostia 19. dobročinného Plesu v opere sumou 270 486 Eur. Ďakujeme!

Hlavným cieľom programu je podporiť prostredníctvom grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov základné školy z celého Slovenska, aby dokázali v maximálne možnej miere prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám všetkých detí v škole, v triede i v kolektíve, ale najmä, aby ich do svojej školy dokázali prijať.

Program má niekoľko ďalších čiastkových cieľov:

  • poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením,
  • podpora a posilnenie celospoločenskej diskusie o inklúzií,
  • advokačná požiadavka na zmenu v systéme slovenského školstva.

Vízia programu

Každé dieťa má svoju unikátnu charakteristiku, záujmy, schopnosti a potreby. Slovenské zákony doposiaľ podporujú selektívny charakter vzdelávacieho systému, ktorý deťom so zdravotnými hendikepmi bráni plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti počas života. A to aj napriek tomu, že podpisom Dohovoru o právach dieťaťa v 90.-tych rokoch ale i Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v roku 2010 sme sa zaviazali, že ich skrátka nebudeme merať iným metrom. Dokonca majú oba dohovory prednosť pred našimi zákonmi.

Úspešná implementácia inkluzívneho vzdelávania však závisí od mnohých faktorov. Budeme sa snažiť o to:

  • aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli vždy, keď je to možné, navštevovať bežné školy,
  • aby štát našiel vôľu a zvýšil finančné aj personálne kapacity na podporu inklúzie v školstve,
  • aby školy disponovali dostatočným počtom pro-inkluzívne naladených učiteľov a rovnako odborníkov schopných pracovať v skupine detí s rôznymi potrebami,
  • aby rodičia, asistenti, učitelia a špeciálni pedagógovia zdieľali svoje skúsenosti, nápady a problémy prostredníctvom otvorených informačných platforiem,
  • aby sa spoločnosť zbavila predsudkov voči inakosti.

Realizátor projektu

Partneri projektu

Náš tím

Záleží nám na tom, aby inklúzia nebola na Slovensku len ilúziou.

Organizácia a manažment projektu
Ondrej Gallo

Ondrej Gallo

riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska

Katarína Pániková

Katarína Pániková

projektová manažérka, projekt Škola inkluzionistov

Kristína Zelná

Kristína Zelná

PR a komunikácia, program inkluzívneho vzdelávania Kto chýba

Diana Burgerová

Diana Burgerová

editorka a redaktorka pre web ktochyba.sk

Školy a inkluzionisti

Do vlaku s cieľovou zastávkou „inkluzívna škola“ s nami nastúpili títo nadšení inkluzionisti zo základných škôl z celého Slovenska: